ਨੈਟੈਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ | ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ.

ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ