ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ - ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਪੋਰਟ ਵਿਚ

ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ